Click to order
(03)
Neden verilerinizi alıyoruz?

Kişisel verilerin korunması politikası

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politika
1. Genel Hükümler Bu kişisel veri işleme politikası, 27 Temmuz 2006 tarihli Federal Yasanın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. No. 152-FZ “Kişisel Veriler Üzerine” (bundan böyle Kişisel Veriler Kanunu olarak anılacaktır) ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prosedürü ve Blacky Bear LLC (bundan böyle İşletmeci olarak anılacaktır) tarafından alınan kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri belirler. ). 1.1. Operatör, faaliyetlerinin uygulanması için en önemli amaç ve koşul olarak, mahremiyet, kişisel ve aile sırlarının korunması da dahil olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesinde bir kişinin ve bir vatandaşın hak ve özgürlüklerinin gözetilmesini belirler. . 1.2. Bu Operatörün kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikası (bundan böyle Politika olarak anılacaktır), Operatörün https://loqum.ru web sitesini ziyaret edenler hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir. 2. Politikada kullanılan temel kavramlar 2.1. Kişisel verilerin otomatik işlenmesi - bilgisayar teknolojisi kullanılarak kişisel verilerin işlenmesi. 2.2. Kişisel verilerin engellenmesi, kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak durdurulmasıdır (işleme, kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için gerekli olmadıkça). 2.3. Web sitesi - bir dizi grafik ve bilgi materyalinin yanı sıra, https://loqum.ru ağ adresinde İnternette bulunmalarını sağlayan bilgisayar programları ve veritabanları. 2.4. Kişisel veri bilgi sistemi - veritabanlarında bulunan bir dizi kişisel veri ve bunların işlenmesini sağlayan bilgi teknolojileri ve teknik araçlar. 2.5. Kişisel verilerin duyarsızlaştırılması - bunun sonucunda, ek bilgi kullanılmadan, kişisel verilerin belirli bir Kullanıcı veya başka bir kişisel veri konusu tarafından sahipliğini belirlemenin imkansız olduğu eylemler. 2.6. Kişisel verilerin işlenmesi - toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) , kullanma, aktarma (dağıtım, sağlama, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası. 2.7. Operatör - kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) gerçekleştiren ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçlarını, kişisel verilerin bileşimini belirleyen diğer kişilerle bağımsız olarak veya ortaklaşa bir devlet organı, belediye organı, tüzel kişi veya birey. işlenmesi, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemler (işlemler). 2.8. Kişisel veriler - https://loqum.ru web sitesinin belirli veya tanımlanabilir bir Kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili herhangi bir bilgi. 2.9. Kişisel verilerin konusu tarafından yayılmasına izin verilen kişisel veriler - kişisel veriler, kişisel verilerin konusu tarafından dağıtılmak üzere kişisel verilerin işlenmesine izin vererek kişisel verilerin konusu tarafından sağlanan sınırsız sayıda kişiye erişim Kişisel Veriler Kanununun öngördüğü şekilde (bundan sonra kişisel veri olarak anılacaktır) dağıtımına izin verilen veriler). 2.10. Kullanıcı - https://loqum.ru web sitesini ziyaret eden herhangi bir ziyaretçi. 2.11. Kişisel verilerin sağlanması - kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çevresine ifşa edilmesini amaçlayan eylemler. 2.12. Kişisel verilerin yayılması - kişisel verilerin belirsiz bir kişiye ifşa edilmesini (kişisel verilerin aktarılması) veya kişisel verilerin medyada ifşa edilmesi, bilgi ve telekomünikasyon ağları veya başka bir şekilde kişisel verilere erişim sağlama. 2.13. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, kişisel verilerin yabancı bir devletin topraklarına, yabancı bir devletin yetkilisine, yabancı bir kişiye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılmasıdır. 2.14. Kişisel verilerin imhası - kişisel verilerin bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin daha fazla restorasyonunun imkansızlığı ile kişisel verilerin geri alınamaz şekilde imha edilmesinin bir sonucu olarak herhangi bir eylem ve (veya) kişisel verilerin maddi taşıyıcıları imha edilir. 3. İşletmecinin Temel Hak ve Yükümlülükleri 3.1. Operatör şu haklara sahiptir: - kişisel verilerin konusundan güvenilir bilgi ve/veya kişisel veri içeren belgeler almak; - Kişisel verilerin konusunun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını geri çekmesi durumunda, Kişisel Veriler Kanununda belirtilen gerekçelerin bulunması halinde, İşletmeci, kişisel veri sahibinin rızası olmaksızın kişisel verileri işlemeye devam etme hakkına sahiptir; - uygulanmasının sağlanması için gerekli ve yeterli önlemlerin bileşimini ve listesini bağımsız olarak belirlemek Kişisel Veriler Yasası veya diğer federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Kişisel Veriler Yasası ve buna uygun olarak kabul edilen düzenleyici yasal düzenlemeler tarafından öngörülen yükümlülükler. 3.2. Operatör şunları yapmakla yükümlüdür: - kişisel verilerin konusuna, talebi üzerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgileri sağlamak; - kişisel verilerin işlenmesini Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatında öngörülen şekilde organize etmek; - Kişisel veri sahiplerinden ve kanuni temsilcilerinden gelen talep ve taleplere Kişisel Veriler Kanununun gereklerine uygun olarak cevap vermek; - kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili kuruluşa, bu kuruluşun talebi üzerine, böyle bir talebin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde gerekli bilgileri rapor etmek; - kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bu Politikaya sınırsız erişim sağlamak veya yayınlamak; - kişisel verileri yetkisiz veya kazara erişime, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, sağlama, dağıtma ve kişisel verilerle ilgili diğer yasa dışı eylemlerden korumak için yasal, organizasyonel ve teknik önlemler almak; - kişisel verilerin aktarımını (dağıtımı, sağlanması, erişimi) durdurmak, kişisel verilerin işlenmesini durdurmak ve Kişisel Veriler Kanununun öngördüğü şekil ve durumlarda kişisel verileri yok etmek; - Kişisel Veriler Kanununun öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek. 4. Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri 4.1. Kişisel verilerin özneleri aşağıdaki haklara sahiptir: - federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi almak. Bilgiler, İşletmeci tarafından kişisel verilerin konusuna erişilebilir bir biçimde sağlanır ve bu tür kişisel verilerin ifşa edilmesi için yasal gerekçeler olmadıkça, diğer kişisel veri konularına ilişkin kişisel verileri içermemelidir. Bilgilerin listesi ve elde edilme usulü Kişisel Veriler Kanunu ile belirlenir; - kişisel verilerin eksik, güncel olmayan, yanlış, yasa dışı olarak elde edilmiş veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmadığı durumlarda operatörün kişisel verilerini netleştirmesini, engellemesini veya imha etmesini ve ayrıca haklarını korumak için yasal önlemler almasını istemek; - pazarda mal, iş ve hizmetlerin tanıtımını yapmak için kişisel verileri işlerken önceden rıza koşulunu ileri sürmek; - kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı geri çekmek; - Kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili organa veya kişisel verilerini işlerken Operatörün yasa dışı eylemlerine veya eylemsizliğine karşı mahkemeye başvurmak; - Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen diğer hakları kullanmak. 4.2. Kişisel verilerin konuları aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür: – Operatöre kendiniz hakkında güvenilir veriler sağlayın; – Operatörü kişisel verilerinin açıklığa kavuşturulması (güncellenmesi, değiştirilmesi) hakkında bilgilendirmek. 4.3. İşletmeciye kendileri hakkında yanlış bilgi veren veya başka bir kişisel veri konusu hakkında, ikincisinin rızası olmadan bilgi veren kişiler, Rusya Federasyonu mevzuatına göre sorumludur. 5. Operatör, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir 5.1. Ad Soyad. 5.2. E-posta adresi. 5.3. Telefon numaraları. 5.4. Yıl, ay, tarih ve doğum yeri. 5.5. Fotoğraf. 5.6. Vatandaşlık belgesi. 5.7. Bir kimlik belgesinin ayrıntıları. 5.8. Vergi mükellefi kimlik numarası, kayıt tarihi, vergi dairesine kayıt belgesinin detayları. 5.9. Zorunlu emeklilik sigortası belgesi sayısı, zorunlu emeklilik sigortası sistemine kayıt tarihi. 5.10. Zorunlu sağlık sigortası poliçe numarası. 5.11. Asıl ikamet yerinin adresi ve ikamet yerindeki ve (veya) ikamet yerindeki kayıt. 5.12. Eğitim, meslek, uzmanlık ve nitelikler hakkında bilgiler, eğitim belgelerinin detayları. 5.13. Medeni durum ve aile yapısı hakkında bilgi. 5.14. Mülkiyet durumu hakkında bilgi. 5.15. Gelir hakkında bilgi. 5.16. Borç bilgileri. 5.17. Daha önce işgal edilen pozisyonlar ve hizmet süresi, askerlik görevi, askeri sicil hakkında bilgiler. 5.18. adres. 5.19. Site ayrıca, İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrika ve Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler hakkında (çerezler dahil) anonim veriler toplar ve işler. 5.20. Politika metninde ayrıca yer alan yukarıdaki veriler, Kişisel veriler genel konsepti ile birleştirilir. 5.21. Irk, milliyet, siyasi görüş, dini veya felsefi inançlar, mahrem yaşam ile ilgili özel kategorilerdeki kişisel verilerin işlenmesi İşletmeci tarafından gerçekleştirilmez. 5.22. Özel personel kategorileri arasında yayılmasına izin verilen kişisel verilerin işlenmesi Sanatın 1. Bölümünde belirtilen veriler. Kişisel Veriler Kanunu'nun 10. maddesinde öngörülen yasaklar ve koşullara izin verilir. Kişisel Veriler Kanunu'nun 10.1. 5.23. Kullanıcının, dağıtımına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin diğer izinlerden ayrı olarak verilir. Aynı zamanda, özellikle Art. Kişisel Veriler Kanunu'nun 10.1. Bu tür bir rızanın içeriğine ilişkin gereklilikler, kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili organ tarafından belirlenir. 5.23.1 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine izin veren Kullanıcı, Operatöre doğrudan sağlar. 5.23.2 Operatör, Kullanıcının belirtilen onayının alındığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde, işleme koşulları, işleme için yasakların ve koşulların varlığı hakkında sınırsız sayıda bilgi yayınlamakla yükümlüdür. dağıtımına izin verilen kişisel verilerin kişi sayısı. 5.23.3 Kişisel verilerin konusu tarafından dağıtım için yetkilendirilen kişisel verilerin aktarımı (dağıtım, tedarik, erişim), kişisel veri konusunun talebi üzerine herhangi bir zamanda sonlandırılmalıdır. Bu gereklilik, kişisel verilerin konusunun soyadını, adını, soyadı (varsa), iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi veya posta adresi) ve ayrıca kişisel verilerin bir listesini, işlenmesini içermelidir. hangi fesih tabidir. Bu talepte belirtilen kişisel veriler yalnızca gönderildiği İşletmeci tarafından işlenebilir. 5.23.4 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rıza, İşletmeci'nin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Politikanın 5.23.3 maddesinde belirtilen talebi aldığı andan itibaren sona erer. 6. Kişisel veri işleme ilkeleri 6.1. Kişisel verilerin işlenmesi yasal ve adil bir temelde gerçekleştirilir. 6.2. Kişisel verilerin işlenmesi, belirli, önceden belirlenmiş ve meşru amaçlara ulaşılması ile sınırlıdır. Kişisel verilerin toplanma amaçları ile bağdaşmayan kişisel verilerin işlenmesine izin verilmez. 6.3. Birbiriyle bağdaşmayan amaçlarla işlenmesi gerçekleştirilen kişisel verileri içeren veri tabanlarının birleştirilmesine izin verilmez. 6.4. Yalnızca işlenme amaçlarını karşılayan kişisel veriler işlemeye tabidir. 6.5. İşlenen kişisel verilerin içeriği ve kapsamı, belirtilen işleme amaçlarına uygundur. İşlenen kişisel verilerin belirtilen işleme amaçlarıyla ilgili olarak fazlalığına izin verilmez. 6.6. Kişisel veriler işlenirken, kişisel verilerin doğruluğu, yeterliliği ve gerektiğinde kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygunluğu sağlanır. İşletmeci, eksik veya yanlış verilerin çıkarılması veya netleştirilmesi için gerekli önlemleri alır ve/veya benimsenmesini sağlar. 6.7. Kişisel verilerin depolanması, kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiğinden daha uzun olmayan, kişisel verilerin konusunun belirlenmesine izin veren bir biçimde gerçekleştirilir, eğer kişisel verilerin saklama süresi federal yasa tarafından belirlenmemişse, bir anlaşma kişisel verilerin konusu bir taraf, lehdar veya garantördür. İşlenen kişisel veriler, federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, işleme hedeflerine ulaşıldığında veya bu hedeflere ulaşma ihtiyacının kaybolması durumunda imha edilir veya kişisellikten arındırılır. 7. Kişisel veri işlemenin amaçları 7.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme amacı: – e-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek; - medeni hukuk sözleşmelerinin sonuçlandırılması, yürütülmesi ve feshi; – Kullanıcıya https://loqum.ru web sitesinde yer alan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere erişim sağlama. 7.2. Operatör ayrıca Kullanıcıya yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirim gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Operatöre privacy@loqum.ru adresinden "Yeni ürünler ve hizmetler ve özel teklifler hakkında bildirimleri devre dışı bırak" notuyla bir e-posta göndererek bilgi mesajlarını almayı her zaman reddedebilir. 7.3. İnternet istatistik hizmetleri kullanılarak toplanan Kullanıcıların kişisel olmayan verileri, Kullanıcıların sitedeki eylemleri hakkında bilgi toplamak, sitenin ve içeriğinin kalitesini artırmak için kullanılır. 8. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal gerekçeler 8.1. İşletmeci tarafından kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanakları şunlardır: - İşletmecinin yasal (kurucu) belgeleri; - işletmeci ile kişisel verilerin konusu arasında yapılan anlaşmalar; – “Kişisel Veriler Hakkında” Federal Yasa; - federal yasalar, kişisel verilerin korunması alanındaki diğer düzenleyici yasal düzenlemeler; – Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine, dağıtımına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine onay vermesi. 8.2. Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini işler Müşteri, yalnızca https://loqum.ru sitesinde bulunan özel formlar aracılığıyla Kullanıcı tarafından bağımsız olarak doldurulur ve/veya gönderilirse veya Operatöre e-posta ile gönderilirse. Kullanıcı, ilgili formları doldurarak ve/veya Kişisel verilerini İşletmeciye göndererek bu Politikaya muvafakat ettiğini beyan eder. 8.3. Operatör, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında izin veriliyorsa (çerezlerin kaydedilmesi ve JavaScript teknolojisinin kullanılması etkinse) Kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler. 8.4. Kişisel verilerin konusu, kişisel verilerinin sağlanmasına bağımsız olarak karar verir ve özgürce, kendi özgür iradesiyle ve kendi çıkarları doğrultusunda onay verir. 9. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar 9.1. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin işlenmesine rızası ile gerçekleştirilir. 9.2. Kişisel verilerin işlenmesi, Rusya Federasyonu mevzuatının işletmeciye verdiği işlevleri, yetkileri ve yükümlülükleri yerine getirmek için Rusya Federasyonu'nun uluslararası bir antlaşması veya yasa tarafından öngörülen hedeflere ulaşmak için gereklidir. 9.3. Kişisel verilerin işlenmesi, adaletin idaresi, adli bir işlemin yürütülmesi, başka bir organın veya resmi görevlinin icra takibi için Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak icra edilmesi için gereklidir. 9.4. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusunun taraf veya lehdar veya garantör olduğu bir sözleşmenin ifası için ve ayrıca kişisel verilerin konusunun inisiyatifiyle bir anlaşmanın veya altında bir anlaşmanın akdedilmesi için gereklidir. kişisel verilerin konusu, yararlanıcı veya garantör olacaktır. 9.5. Kişisel verilerin işlenmesi, işleticinin veya üçüncü kişilerin hak ve meşru menfaatlerini kullanmak veya kişisel verilerin konusunun hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek kaydıyla sosyal açıdan önemli hedeflere ulaşmak için gereklidir. 9.6. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusu tarafından veya talebi üzerine sağlanan sınırsız sayıda kişinin erişimi (bundan sonra kamuya açık kişisel veriler olarak anılacaktır) gerçekleştirilir. 9.7. Federal yasalara uygun olarak yayına veya zorunlu ifşaya tabi kişisel verilerin işlenmesi gerçekleştirilir. 10. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve diğer türdeki işleme prosedürleri İşletmeci tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel verilerin korunması alanında mevcut mevzuatın gerekliliklerine tam uyum için gerekli yasal, organizasyonel ve teknik önlemlerin uygulanmasıyla sağlanmaktadır. 10.1. İşletmeci, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimini engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır. 10.2. Kullanıcının kişisel verileri, yürürlükteki yasanın uygulanmasıyla ilgili durumlar veya kişisel verilerin konusu İşletmeciye yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü bir tarafa veri aktarmaya izin vermiş olmadıkça, hiçbir koşulda asla üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. bir medeni hukuk sözleşmesi kapsamında. 10.3. Kişisel verilerde yanlışlık olması durumunda, Kullanıcı, Operatörün privacy@loqum.ru e-posta adresinden Operatöre "Kişisel verilerin güncellenmesi" olarak işaretlenmiş bir bildirim göndererek bunları bağımsız olarak güncelleyebilir. 10.4. Kişisel verilerin işlenme süresi, sözleşmede veya yürürlükteki kanunda farklı bir süre öngörülmedikçe, kişisel verilerin toplanma amaçlarına ulaşılmasına göre belirlenir. Kullanıcı, Operatöre "Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayın geri çekilmesi" olarak işaretlenmiş e-posta adresi privacy@loqum.ru adresine e-posta ile bir bildirim göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman geri çekebilir. 10.5. Ödeme sistemleri, iletişim araçları ve diğer hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere üçüncü taraf hizmetler tarafından toplanan tüm bilgiler, bu kişiler (Operatörler) tarafından Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasına uygun olarak saklanır ve işlenir. Kişisel verilerin konusu ve / veya Kullanıcı, belirtilen belgeleri zamanında bağımsız olarak tanımakla yükümlüdür. İşletmeci, bu paragrafta belirtilen hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü şahısların eylemlerinden sorumlu değildir. 10.6. Kişisel verilerin öznesi tarafından aktarımına (erişim izni hariç) ve ayrıca dağıtılmasına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine veya işlenmesine ilişkin koşullara (erişim elde etme hariç) ilişkin yasaklar, kişisel verilerin işlenmesi hallerinde uygulanmaz. devlet, kamu ve diğer kamu çıkarları RF kanunu tarafından belirlenir. 10.7. Operatör, kişisel verileri işlerken kişisel verilerin gizliliğini sağlar. 10.8. Operatör, kişisel verileri belirlemeye izin veren bir biçimde saklar. kişisel verilerin konusu, kişisel verilerin saklanma süresi federal yasa tarafından belirlenmemişse, kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiğinden daha uzun değil, kişisel verilerin konusunun taraf, lehtar veya garantör olduğu bir anlaşma. 10.9. Kişisel verilerin işlenmesinin sona erdirilmesinin koşulu, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ulaşılması, kişisel verilerin konusunun rızasının süresinin dolması veya kişisel veri sahibinin rızasının geri çekilmesi ve ayrıca kişisel verilerin sahibinin kimliğinin tespit edilmesi olabilir. kişisel verilerin yasa dışı işlenmesi. 11. Operatör tarafından alınan kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemlerin listesi 11.1. Operatör, kişisel verileri toplar, kaydeder, sistemleştirir, biriktirir, depolar, netleştirir (güncellemeler, değişiklikler), çıkarır, kullanır, aktarır (dağıtır, sağlar, erişim sağlar), duyarsızlaştırır, bloke eder, siler ve yok eder. 11.2. Operatör, alınan bilgilerin bilgi ve telekomünikasyon ağları aracılığıyla veya onsuz alınması ve / veya iletilmesiyle kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini gerçekleştirir. 12. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı 12.1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımına başlamadan önce, operatör, topraklarında kişisel verilerin aktarılmasının gerçekleştirileceği yabancı devletin kişisel veri konularının haklarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamakla yükümlüdür. 12.2. Yukarıdaki gereklilikleri karşılamayan yabancı devletlerin topraklarında kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, yalnızca kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin sınır ötesi aktarımına yazılı bir onayı olması durumunda gerçekleştirilebilir ve / veya kişisel verilerin konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin akdedilmesi. 13. Kişisel verilerin gizliliği Operatör ve kişisel verilere erişim elde eden diğer kişiler, federal yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin konusunun rızası olmadan üçüncü taraflara ifşa etmemek ve kişisel verileri dağıtmamakla yükümlüdür. 14. Nihai hükümler 14.1. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili ilgilendiği konular hakkında, Operatör ile privacy@loqum.ru e-postası aracılığıyla iletişime geçerek herhangi bir açıklama alabilir. 14.2. Bu belge, İşletmeci tarafından kişisel verilerin işlenmesi politikasındaki herhangi bir değişikliği yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir. 14.3. Politikanın güncel versiyonu internette https://loqum.ru/privacy adresinde ücretsiz olarak mevcuttur.
(03)
Почему собираются ваши данные?

Политика в отношении обработки персональных данных

Политика в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые Blacky Bear LLC (далее – Оператор).
1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://loqum.ru.
2. Основные понятия, используемые в Политике
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://loqum.ru.
2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных.
2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://loqum.ru.
2.9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных (далее - персональные данные, разрешенные для распространения).
2.10. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://loqum.ru.
2.11. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.12. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
2.13. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
2.14. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.
3. Основные права и обязанности Оператора
3.1. Оператор имеет право:
– получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные данные;
– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных;
– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами.
3.2. Оператор обязан:
– предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
– организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
– отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса;
– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике в отношении обработки персональных данных;
– принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных Законом о персональных данных;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных.
4. Основные права и обязанности субъектов персональных данных
4.1. Субъекты персональных данных имеют право:
– получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
– требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
– выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
– на отзыв согласия на обработку персональных данных;
– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных;
– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.
4.2. Субъекты персональных данных обязаны:
– предоставлять Оператору достоверные данные о себе;
– сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных.
4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
5.1. Фамилия, имя, отчество.
5.2. Электронный адрес.
5.3. Номера телефонов.
5.4. Год, месяц, дата и место рождения.
5.5. Фотографии.
5.6. Свидетельство о гражданстве.
5.7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
5.8. Идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе.
5.9. Номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
5.10. Номер полиса обязательного медицинского страхования.
5.11. Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания.
5.12. Сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании.
5.13. Сведения о семейном положении и составе семьи.
5.14. Сведения об имущественном положении.
5.15. Сведения о доходах.
5.16. Сведения о задолженности.
5.17. Сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учете.
5.18. адрес.
5.19. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
5.20. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
5.21. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется.
5.22. Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, из числа специальных категорий персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Закона о персональных данных, допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1 Закона о персональных данных.
5.23. Согласие Пользователя на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, оформляется отдельно от других согласий на обработку его персональных данных. При этом соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст. 10.1 Закона о персональных данных. Требования к содержанию такого согласия устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.
5.23.1 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, Пользователь предоставляет Оператору непосредственно.
5.23.2 Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения указанного согласия Пользователя опубликовать информацию об условиях обработки, о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных для распространения.
5.23.3 Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только Оператором, которому оно направлено.
5.23.4 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, прекращает свое действие с момента поступления Оператору требования, указанного в п. 5.23.3 настоящей Политики в отношении обработки персональных данных.
6. Принципы обработки персональных данных
6.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
6.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
6.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
6.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки.
6.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
7. Цели обработки персональных данных
7.1. Цель обработки персональных данных Пользователя:
– информирование Пользователя посредством отправки электронных писем;
– заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров;
– предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте https://loqum.ru.
7.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты privacy@loqum.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
7.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
8. Правовые основания обработки персональных данных
8.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются:
– уставные (учредительные) документы Оператора;
– договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных;
– Федеральный закон «О персональных данных»;
– федеральные законы, иные нормативно-правовые акты в сфере защиты персональных данных;
– согласия Пользователей на обработку их персональных данных, на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.
8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://loqum.ru или направленные Оператору посредством электронной почты. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
8.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
8.4. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.
9. Условия обработки персональных данных
9.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
9.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.
9.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
9.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.
9.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.
9.6. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – общедоступные персональные данные).
9.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
10. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
10.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
10.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано согласие Оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по гражданско-правовому договору.
10.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора privacy@loqum.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
10.4. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим законодательством.
Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора privacy@loqum.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
10.5. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе платежными системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается указанными лицами (Операторами) в соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Субъект персональных данных и/или Пользователь обязан самостоятельно своевременно ознакомиться с указанными документами. Оператор не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем пункте поставщиков услуг.
10.6. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.
10.7. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность персональных данных.
10.8. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
10.9. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта персональных данных или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.
11. Перечень действий, производимых Оператором с полученными персональными данными
11.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
11.2. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных с получением и/или передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой.
12. Трансграничная передача персональных данных
12.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
12.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
13. Конфиденциальность персональных данных
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
14. Заключительные положения
14.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты privacy@loqum.ru.
14.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
14.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://loqum.ru/privacy.

Made on
Tilda